Monday, May 5, 2014

Ý tuởng về hệ thống điều tiết và cảnh báo sớm nguy hiểm cho nguời và các phuơng tiện giao thông

Bài này bàn về việc nâng cao khả năng giao thông thông minh và an tòan hơn: cơ sở hạ tầng cần có, hạn chế hiện tại và các giải pháp cho tuơng lai

Nguồn cảm hứng chính:
http://www.slideshare.net/tantrieuf31/bai-bao-webcambienqlvantai


Image từ http://geospatialworld.net/Magazine/MArticleView.aspx?aid=30598
Cơ sở dữ liệu về các vụ tai nạn giao thông, cuớp giật và thông tin về giao thông
=> phát triển 1 loại crawler đặc biệt, quét các thông tin từ báo online (VnExpress, Tuoitre, ...) và các nguồn thông tin public trên Internet. (focused-topic crawler). Sau khi crawling về, thông tin raw  sẽ đuợc lưu ở Hadoop (có thể vài GB) và đuợc indexing với Lucene
Tools:
http://opennlp.apache.org/documentation/1.5.3/manual/opennlp.html
http://lucene.apache.org/core/
https://code.google.com/p/crawler4j/
http://phantomjs.org

Crowdsourcing các nguồn dữ liệu về trung tâm xử lý
http://mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=26&catid=204&articleid=18789
Mô hình của chính phủ xây dựng "Trung tâm Thông tin dữ liệu đường bộ" có nhiều hạn chế, điểm chính không real-time, không lưu lại thông tin tuơng tác giữa nguời dân tham gia (crowdsourcing)
http://www.psfk.com/2014/03/crowdsourcing-traffic-data-app-could-create-a-better-bus-system.html
CrowdNav:Information Dissemination system for traffic enhancement
https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/1974/7168/1/Alyaseen_Dina_A_201204_MSC.pdf
=> làm 1 app cho mọi nguời post và share các thông tin giao thông (what, where, when)

Cơ sở dữ liệu về các dynamic agent (http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent ), agent là các đối tuợng vừa mang thông tin về database về giao thông vừa mang các thông tin hành động cần thiết đối với các loại tính huống khác nhau (VD: agent thông tin nguời giao thông dùng xe máy, context là đuờng nội thành, thời gian từ 7h-9h sáng ). Việc hiện thực các agent 1 cách khả thi nhất là dùng mô hình actor của Akka framework, http://akka.io
Việc này nhằm tăng khả năng tự vận hành độc lập của hệ thống, các agent có thể xem như 1 con nguời, vận động trong môi truờng máy tính (matrix và network).
Một khi có thông tin agent cảm thấy nguy hiểm (kẹt xe, đuờng ngập, sạt lở đất đá,...) nó sẽ báo trực tiếp cho nguời tham gia giao thông thông qua app cài sẵn trên smartphone
Tham khảo:
http://www.lsi.upc.edu/~bejar/aia/aia-web/ingham99what.pdf
http://www.slideshare.net/tantrieuf31/big-datainfrastructure-todotasks

Hệ thống back-end và middle-ware cho web-services: mức này, đảm nhận các nhận thông tin logs từ các sensor trên đuờng (các camera giao thông, cảm biến )
Tham khảo: