Monday, April 2, 2018

Apache Hadoop and Spark: Introduction and Use Cases for Data AnalysisApache Hadoop and Spark: Introduction and Use Cases for Data Analysis from Trieu Nguyen
  •  Growth of big datasets
  • Introduction to Apache Hadoop and Spark for developing applications 
  • Components of Hadoop, HDFS, MapReduce and HBase 
  • Capabilities of Spark and the differences from a typical MapReduce solution 
  • Some Spark use cases for data analysis  

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...