Friday, May 30, 2014

Rfx và Wordpress: Smarter Content Editor with Reactive Data Mining

Wordpress là một trong công cụ mã nguồn mở (open source) phổ biến nhất thế giới cho việc làm content (media publishers).
content + Wordpress + customized theme + plugins = super cool media publisher

Rfx là một framework miễn phí cho việc xây dựng backend analytics và có những phản ứng thông minh để làm personalize nhu cầu thông tin của từng đối tuợng theo mô hình:
content + logs + data mining => smarter recommendation engine

Connecting the dots ?
Một editor cần đuợc cá nhân hóa với từng context (đang ở quán nhậu), rating món ăn, review. 
Nếu 1 user khác cùng gu (sở thích), hệ thống sẽ tự push content đến (Wordpress có web API cho việc làm mobile app khá dễ).

List vài ý tuởng ra, mục đích là wordpress nó thông minh hơn, tích hợp sâu Rfx với Wordpress để làm Rfx trở thành 1 công cụ data mining phổ biến như Wordpress.