Wednesday, May 21, 2014

Data: từ Digital Media đến Feedback Control, Marketing, Usability và Advertising


Một thực tế khi mà thế giới ngày càng số hóa, luợng data tạo ra ngày càng nhiều thì những nhu cầu mới sẽ phát sinh. Đó là những câu hỏi mới, vấn đề mới và những công cụ mới để giải quyết nó.
Big Data là một 1 chủ đề rộng, do phạm vi bài biết này chỉ tập trung vào các topic chính xoay quanh ngành truyền thông trong kỷ nguyên số (digital media).

Có 3 khái niệm chính mà các agency quảng cáo, các nhà marketing, content maker và việc operation các medias trên Internet cần chú ý:
 1. Scale khi business phát triển => Feedback Control
 2. Content value, khả năng reach user của channel => Marketing 
 3. Nâng cao tỉ lệ conversion quảng cáo, cách thức user đọc và sử dụng media => Usability
Tóm lại, 3 yếu tố trên sẽ ảnh huởng khả năng sinh lợi nhuận từ media, thông qua các hình thức quảng cáo (CPC, CPA, CPM, branding, native advertising ) ,... => Advertising

Các dẫn chứng cụ thể:

Why Feedback? Maintaining a desired behavior
http://programming.oreilly.com/2013/10/why-feedback.html
Server Scaling, Order Processing, Queue Control, Workflow Management, Supply-Chain Management
http://smartdatacollective.com/tracey-wallace/200266/does-data-mining-require-phd-probably-not-new-york-times-hired-one
Data intelligence is the future of journalism — even a 162-year-old publication knows that — which is why when the New York Times hired a data scientist, no one flinched. Startups like PolicyMic and UpWorthy have been using data analytics and — yes — data scientists to beef up their headlines, only putting out there what the numbers show their audiences are most likely to click on.
http://www.mc2ads.com/2014/03/how-usability-testing-with-reactive-big.html
How Usability Testing with Reactive Big Data, case studies: NewYorkTimes, BBC and VnExpress
http://www.mc2ads.com/2014/03/advertising-news-and-customer-insights.html
Customer insights, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra các quyết định marketing, quảng cáo. Thế nhưng một thực tế hiện nay đang diễn ra là đa phần giớimarketers Việt Nam chưa nhận thức và áp dụng yếu tố này đủ mức để nó xứng với vai trò trong ngành. 
http://www.mc2ads.com/2014/02/harnessing-power-of-big-data-for-media.html
 • Successes and failures using Big Data in magazine company marketing
 • Gathering, analysing and leveraging consumer insights 
 • Understanding media content usage patterns in real time
 • Best practices in social media analysis
 • Best practices in leveraging Big Data and mobile content
 • Big Data tactics and strategies now and for the future
 • Award-winning data journalism projects, and how they executed these projects
 • Monetisation using Big Data strategies
 • Delivering targeted content leveraging Big Data
 • Tools used to understand complex data sets, including data visualisation techniques