Friday, October 15, 2021

Giáo Dục Khai Phóng Libero

 

Chương trình tham khảo : https://libero.school và các video, ghi chú được thêm bởi mình

Giáo dục cho bạn một kỹ năng, còn giáo dục khai phóng cho bạn phẩm giá - ELLEN KEY

CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY

Chuyển đổi tư duy để học hỏi

Tư duy phát triển

Học cách học

Đọc sách thông minh

Trở thành người học tập suốt đời

SỰ HÌNH THÀNH CON NGƯỜI

Điều gì làm nên con người?

Cách mạng nhận thức

Cách mạng nông nghiệp

Sự thống nhất của loài người

Cách mạng khoa học và cách mạng công nghiệp

Con người trong thế giới hậu công nghiệp

NGÔN NGỮ VÀ TƯ DUY

Sự ra đời của ngôn ngữ

Ngôn ngữ và tư duy

Ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa

Chữ quốc ngữ

Nâng cao năng lực biểu đạt tiếng Việt

SỰ HÌNH THÀNH DÂN TỘC VIỆT NAM

Sự hình thành tính cách dân tộc và nhà nước

Biến động và thống nhất

Văn hóa Việt Nam

Người Việt – phẩm chất và thói xấu

TRIẾT HỌC VÀ VIỆC RÈN TRÍ NGHĨ

Triết học là gì?

Triết học và công việc rèn trí nghĩ

Đạo đức

Tri thức

Luật pháp

Hoài nghi

Tâm trí, não bộ, máy tính

Khoa học

Tự do

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Sự trưởng thành và khai sáng

Chức năng của giáo dục

Về tăng trưởng

Kinh nghiệm và tư duy

Mục tiêu, nội dung và phương pháp

Hứng thú và kỉ luật

Chương trình giáo dục khai phóng: trường hợp phổ thông và người trưởng thành

TÂM LÝ HỌC VÀ ỨNG DỤNG

Giới thiệu tâm lý học và các lĩnh vực nghiên cứu

Ngôn ngữ

Nhận thức

Cái tôi và xã hội

Sự đa dạng và hạnh phúc

Tâm lý học lâm sàng, sức khỏe tâm thần

CÁI ĐẸP VÀ CÁI HỮU DỤNG

Cái đẹp và cái hữu dụng

Nghệ thuật

Thiết kế

KỸ NĂNG SỐ (DIGITAL SKILL)

Phân tích và xử lý dữ liệu với Excel

Kỹ năng số, Khoa học dữ liệu

An toàn thông tin

CÁCH NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH

Giới thiệu kinh tế học

Kinh tế học cổ điển

Lý thuyết Keynes

Giả thuyết kỳ vọng hợp lý

Các ngân hàng trung ương

Lạm phát

Thị trường chứng khoán

Suy thoái và khủng hoảng

Chính sách tiền tệ

Kinh tế học hành vi

Marketing

CHÍNH TRỊ

Công bằng

Công lý

Tự do

Luật pháp

Hệ thống chính trị Việt Nam

QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

Sự hình thành quản trị

Vai trò quản trị

Đội nhóm và tổ chức

Các hoạt động quản trị

Các phong cách lãnh đạo

Các kỹ năng lãnh đạo

Văn hóa doanh nghiệp

Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Thay đổi và chuyển hóa tổ chức

Công nghệ và đổi mới

TINH THẦN ĐỔI MỚI

Tư duy đổi mới, khởi sự và tinh thần doanh nhân

Sáng tạo, đổi mới, và phát minh

Cơ hội và nhu cầu

Giải quyết vấn đề

Các yếu tố của mô hình kinh doanh

Tư duy thiết kế

Khởi nghiệp tinh gọn

Tài chính

Con người

CAPSTONE PROJECT

Một dự án đổi mới, tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới hoặc giải quyết vấn đề xã hội.

Ví dụ đây là dự án của mình đang làm, từ những gì mình học:

  1. https://leocdp.com
  2. https://github.com/trieu/leo-cdp-free-edition
  3. Why LEO CDP is important for digital business: https://youtube.com/watch?v=zWEIUxCTEiY

Wednesday, May 5, 2021

75 FREE Data Science Courses on Udemy You Need to Know in 2021

 


FREE Data Science Courses on Udemy

For your convenience, I have created a table from where you can filter out the course according to Rating, Time to Complete, and Prerequisites.

S/NCourse NameRatingTime to CompletePrerequisites
1.Introduction to Data Science using Python 4.5/52hr 32minNone
2.What is Data Science?4.3/540minNone
3.Learn NumPy Fundamentals (Python Library for Data Science)4.7/51hr 49minNone
4.Essentials of Data Science4.3/51hr 41minBasic statistics and math
5.Data Science, Machine Learning, Data Analysis, Python & R4.1/58hr 7minNone
6.Python For Data Science4.4/53hr 55minNone
7.Python for Data Science – Great Learning4.3/51hr 55minNone
8.Python Crash Course for Data Science and Machine Learning4.6/51hr 39minNone
9.Introduction to Data Science for Complete Beginners4.4/51hr 56minNone
10.Intro to Data for Data Science4.5/51hr 1minNone
11.Introduction to Python For Data Science 20214.5/557minNone
12.Data Science with Analogies, Algorithms and Solved Problems4.0/51hr 19minBasic mathematics
13.Learn Data Science With R Part 1 of 103.9/58hr 42minBasic Maths,Stats and Programing
14.Maths for Data Science by DataTrained3.6/555min10th class Level math
15.Data Science for Business Leaders: Machine Learning Defined4.4/51hr 58minNone
16.Data Science: Intro To Deep Learning With Python In 20214.3/51hr 54minPython Basics
17.How To Build a Career in Data Analytics and Data Science4.2/51hr 39min None
18.NumPy for Data Science Beginners: 20214.2/51hr 51min Python Basics
19.50 Must-Know Concepts, Algorithms in Machine Learning4.0/554minMachine Learning basics
20.SQL Crash Course for Aspiring Data Scientist4.5/51hr 24minNone
21.Intro To Machine Learning Course With Python: Internship4.2/540min None
22.Explore, Track, Predict the ISS in Realtime With Python4.9/51hr 13minPython basics
23.Implementation of ML Algorithm Using Python4.4/548min Python basics
24.SQL for Data Analysis: Solving real-world problems with data4.5/51hr 57minNone
25.Bootcamp for KNIME Analytics Platform4.5/54hr 13minNone
26.Learn Python: Python in 80 Minutes for Beginners4.5/51hr 20min None
27.Introduction to Spacy for Natural Language Processing4.5/51hr 34minPython and Machine Learning basics
28.Learn Data Analysis using Pandas and Python4.2/51hr 39minNone
29.AI foundations for business professionals4.4/52hr None
30.WEKA – Data Mining with Open Source Machine Learning Tool3.5/53hr 30min Basic maths
31.Introduction to Data Analysis for Government4.4/51hr 12minYou should be a government employee
32.R Basics – R Programming Language Introduction4.5/54hr 6minBasics of statistics and data structure
33.Find Actionable Insights using Machine Learning and XGBoost4.5/537minPython basics
34.Association Mining for Machine Learning4.6/51hr 48min None
35.Master Data Analysis with Python – Intro to Pandas4.6/55hr 9minPython Basics
36.Logistic Regression Practical Case Study4.7/51hr 4minThe basic theory of Logistic Regression
37.Acumen Presents: Prasad Setty of Google on People Analytics4.5/535minNone
38.Planning for Data Collection4.3/530minNone
39.Augmented Data Visualization with Machine Learning4.6/53hr 15minBasic Understanding of Statistics & Business Analysis
40.Python for Data Analysis4.4/51hr 10min Python basics
41.Polynomial Regression, R, and ggplot4.8/51hr 5minBasic R programming
42.Deep Learning Prerequisites: The Numpy Stack in Python V24.6/51hr 59min Linear Algebra, Probability, and Python Programming
43.Artificial Neural Network for Regression4.7/51hr 11min Deep Learning Basics
44.Modern Data Visualization with Oracle Analytics Cloud4.4/53hr 54minBasic Understanding of Reports and Analysis
45.R, ggplot, and Simple Linear Regression4.6/52hr 14minNone
46.Fundamentals Data Analysis & Decision Making Models – Theory4.0/531minNone
47.Baseball Data Wrangling with Vagrant, R, and Retrosheet4.7/52hr 10minR Programming basics
48.Data Visualization in Python Masterclass™ for Data Scientist4.4/51hr 48min Python basics
49.Big Data Analysis With Pandas Data Frame4.6/51hr 43minPython basics
50.Learn Data Cleaning with Python4.1/550minPython basics
51.Tableau Fundamentals for Aspiring Data Scientists4.2/51hr 58minNone
52.Statistics literacy for non-statisticians4.7/51hr 36minNone
53.Python for linear algebra (for absolute beginners)4.8/51hr 49minNone
54.Microsoft Excel – Basic Data Visualization in Excel4.4/51hr 1min Basic understanding of Excel formulas
55.Practical Deep Learning Projects4.9/51hr 54min Machine Learning basics
56.Big Data and Hadoop Essentials4.2/543min None
57.Python AI and Machine Learning for Production & Development4.7/51hr 43minPython Basics
58.The Ultimate Python and Pandas Data Analysis Course4.2/51hr 1minPython Basics
59.Data Visualization with Excel – Crash Course4.4/533minNone
60.Learn Statistical Data Analysis with Python4.4/51hr 2minPython basics
61.Executive Data Storytelling4.4/530min None
62.Data Visualization4.5/51hr 10minNone
63.Excel Data Visualization for Business Analysts4.3/51hr 12minExcel basics
64.Introduction to R4.4/510hr 4minBasic understanding of maths and statistics
65.Data Warehouse basics for absolute beginners in 30 mins4.5/534minBasic Database Understanding
66.Excel Data Validation For beginners4.6/51hr 23minMicrosoft Excel basics
67.R and RStudio for Beginners – A Quick Introduction4.5/51hr 2min None
68.Training Sets, Test Sets, R, and ggplot4.7/51hr 30min Basic understanding of linear and polynomial regression.
69.Introduction to Bayesian Statistics4.7/51hr 19minUnderstanding of probability basics.
70.Microsoft Excel Pivot Tables – The Beginner Course4.6/650minExcel basics
71.Learn Keras: Build 4 Deep Learning Applications4.3/51hr 29minPython basics
72.Learn R for Business Analytics from Basics3.8/51hr 43min None
73.Baseball Database Queries with SQL and dplyr4.5/53hr 2minR Basics
74.CatBoost vs XGBoost – Quick Intro and Modeling Basics4.6/550min Some Python and Modeling experience
75.Genetic Algorithm for Machine Learning4.7/51hr 32min None

And here the list end. So, these are the 75 FREE Data Science Courses on Udemy. I will keep adding more free courses to this list.

Conclusion

I hope these FREE Data Science Courses on Udemy will definitely help you to enhance your data science and machine learning skills. If you have any doubt or questions, feel free to ask me in the comment section.

All the Best!

Enjoy Learning!