Friday, November 29, 2013

Streaming Native Advertising

Actor (agent programming ) can be used to processing large big data in stream (manually or automatically) in real-time

Native advertising is a web advertising method in which the advertiser attempts to gain attention by providing content in the context of the user's experience. (http://en.wikipedia.org/wiki/Native_advertising)

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...