Tuesday, September 4, 2018

Textbooks cho các bạn thích tự học Big Data, A.I và Machine Learning


Link khóa học Python ở  MIT
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016/

Machine Learning Basics
https://goo.gl/HbFdYF

Machine Learning for Predictive Analytics 
https://goo.gl/p8nttv

Introduction to Computation with Python 
https://goo.gl/KGRHe2

Big Data Fundamentals  
https://goo.gl/WhhFXC

Algorithms
https://goo.gl/uNcAk8

Image result for Springer.Encyclopedia.of.Algorithms

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...