Saturday, December 3, 2016

How do some of the biggest of the biggest corporations such as AT&T use data

How do some of the biggest of the biggest corporations such as AT&T use data? This graphic guides you through the options and considerations.


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...