Tuesday, November 29, 2016

Data Science vs. Big Data vs. Data Analytics

https://www.simplilearn.com/data-science-interview-questions-article


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...