Monday, December 1, 2014

Reading List: Ad, Data-Driven Marketing, Analytic, Big Data
BEST PRACTICES FOR Advertising


Vietnam and Big Data


Data-Driven Marketing + Advertising + Big data


Data-driven for brand marketing


Advertising 2.0 and Trends


A/B Split testing for Maximize ROI Ad


Apply Data-driven Marketing for Retails


Intro PROGRAMMATIC Advertising


Programmatic buying and native advertising


HTML5 for universal mobile Advertising

Big Data for traditional media: TVs, Internet TV


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...