Tuesday, April 15, 2014

Thinking about your Digital Brain

Làm sao ứng dụng các mô hình và kết quả từ các nghiên cứu vô cùng phức tạp này ra đời thuờng ?
Brain computing có thể là khoa học về lập trình máy tính phức tạp, tuy nhiên việc dùng các thuật tóan và cấu trúc dữ liệu phức tạp vào  các ứng dụng có ích cũng giống xài 1 library trong lap trình thôi (gọi hàm là xài)
Resource:
http://www.brain-map.org

Paper:
http://arxiv.org/abs/1112.6209v3

Article:
http://www.nytimes.com/2012/06/26/technology/in-a-big-network-of-computers-evidence-of-machine-learning.html?_r=0
http://singularityhub.com/2014/04/14/network-of-75-million-neurons-of-the-mouse-brain-mapped-for-the-first-time

One of Breakthrough Technologies 2014
Neuromorphic Chips: Microprocessors configured more like brains than traditional chips could soon make computers far more astute about what’s going on around them.
http://www.technologyreview.com/featuredstory/526506/neuromorphic-chips