Friday, April 18, 2014

Deep Learning with H2O

Deep Learning with H2O presented by Arno Candel

http://0xdata.com The open source in-memory Prediction engine for Big Data Science.


Andrew Ng: Deep Learning, Self-Taught Learning

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...