Sunday, January 4, 2015

What is reactive analytics ?

Reactive analytics is new concept, which is used for describe the processes transform data, event to analytics and actions for reality. It's used in RFX framework .


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...