Friday, January 23, 2015

Đi tìm mối quan hệ nhân quả giữa "quảng cáo, marketing " và "doanh thu từ sản phẩm"


From Advertising Analytics 2.0 https://hbr.org/2013/03/advertising-analytics-20/ar/1


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...