Friday, January 23, 2015

Đi tìm mối quan hệ nhân quả giữa "quảng cáo, marketing " và "doanh thu từ sản phẩm"


From Advertising Analytics 2.0 https://hbr.org/2013/03/advertising-analytics-20/ar/1