Friday, January 23, 2015

Đi tìm mối quan hệ nhân quả giữa "quảng cáo, marketing " và "doanh thu từ sản phẩm"


From Advertising Analytics 2.0 https://hbr.org/2013/03/advertising-analytics-20/ar/1


Featured Post

USPA.tech - the Open Source Framework to build your owned Customer Data Platform (CDP)

Core ideas of USPA framework  High-level concept of USPA framework USPA framework - Logical Data Flow Conceptual Data Mo...