Monday, January 20, 2014

Minimalism design for data analytic chart


“Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away”
– Antoine de Saint-Exupery

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...