Tuesday, January 21, 2014

From Big Data to Disaster Response Workflow Management SystemsTowards a Model-Based Analysis of Place-Related Information in Disaster Response Workflows
http://www.iscramlive.org/ISCRAM2013/files/212.pdf

A Novel Architecture for Disaster Response Workflow Management Systems
http://www.iscramlive.org/ISCRAM2013/files/204.pdf

http://www.iscramlive.org/portal/iscram2013proceedings
http://www.iscramlive.org/portal/node/2236

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...