Wednesday, February 2, 2022

[Video Lecture] Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn

 


Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn” Phần 1


Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn” phần 2