Wednesday, February 2, 2022

[Video Lecture] Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn

 


Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn” Phần 1


Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn” phần 2

Featured Post

How to build Unified Experience Platform (CDP & DXP)

USPA framework What is USPA framework ? The USPA framework is conceptual framework, to develop Unified Experience Platform (the unified of ...