Wednesday, August 12, 2020

Hiểu về thế giới từ dữ liệu như thế nào ?

Dữ liệu (Data) được coi là biểu tượng hoặc dấu hiệu, đại diện cho các kích thích hoặc tín hiệu, sự kiện đã xảy ra được ghi nhận bởi  tác nhân quan sát (sensor, người hay thiết bị thu thập data chuyên dụng)

Thông tin được định nghĩa là dữ liệu có ý nghĩa và mục đích. Chúng ta chỉ hiểu được thông tin khi có ngữ cảnh, nơi thế giới mà dữ liệu đã được thu thập khách quan. 

Kiến thức là sự kết hợp linh hoạt giữa kinh nghiệm, giá trị, thông tin theo ngữ cảnh, cái nhìn sâu sắc của chuyên gia và nền tảng trực giác bên trong mỗi người, cung cấp một môi trường và khuôn khổ để đánh giá và kết hợp các trải nghiệm và thông tin mới. Nó bắt nguồn và được áp dụng trong tâm trí của chúng ta. 

Trong các tổ chức, nó thường không chỉ được nhúng trong các tài liệu và kho lưu trữ mà còn trong các thói quen, quy trình, thực hành và chuẩn mực của tổ chức.

Sự khôn ngoan là khả năng tăng hiệu quả. Trí tuệ làm tăng thêm giá trị, đòi hỏi chức năng tinh thần mà chúng ta gọi là khả năng phán đoán của người lãnh đạo trong tổ chức.  

Các giá trị đạo đức và thẩm mỹ thường có tính nội hàm trong một hệ thống, nó là phản chiếu theo độ đo của theo quan điểm cá nhân và ý thức hệ chính trị/tôn giáo #Ideology 


nguồn dịch từ

https://kvaes.wordpress.com/2013/05/31/data-knowledge-information-wisdom/

Featured Post

How to build Unified Experience Platform (CDP & DXP)

USPA framework What is USPA framework ? The USPA framework is conceptual framework, to develop Unified Experience Platform (the unified of ...