Thursday, June 15, 2017

8 Tech trends after Big Data era  1. Blockchain
  2. Drones
  3. Internet of Things (IoT)
  4. Robots
  5. 3D Printing
  6. Virtual reality (VR)
  7. Augmented Reality (AR)
  8. Artificial intelligence (AI
Source: https://www.pwc.ru/ru/new-site-content/2016-global-tech-megatrends-eng.pdf

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...