Thursday, April 2, 2015

Making Fast Data work for you

Machine Intelligence + Human Insight + Reactive to Event Sourcing = Fast Data
“Realize that everything connects to everything else”, said Leonardo Da Vinci. 

Fast Data http://www.tibco.com/blog/2015/03/27/how-analytics-facilitates-fast-data/

For e-commerce


Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...