Data Science 101


Data Science 101 - Online Course for Beginner 

Git Repo: https://github.com/bigdatavietnam-org/data-science-101-course

Yêu cầu cho người học:

 • Kiến thức cơ bản về Toán và tư duy logic.
 • Khả năng phân tích vấn đề với số liệu thống kê.
 • Khả năng sáng tạo và giao tiếp để chuyển hóa các con số ra các thông tin trực quan dễ hiểu.

Giới thiệu khóa học (Introduction) cho người Việt (this course is lectured in Vietnamese)
Đạo đức nghề nghiệp (Data Ethics)

1) Cơ bản về lập trình Python
 • Lập trình cấp tốc về Python (A Crash Course in Python)
 • Khái niệm cơ bản trong Khoa học dữ liệu
 • Làm việc với dữ liệu trong Python
 • Nhập môn về Data modeling, database systems, SQL , NoSQL và NewSQL  
2) Cơ bản về Data Science
 • Biểu diễn dữ liệu (Visualizing Data)
 • Đại số tuyến tính (Linear Algebra)
 • Xác suất & thống kê căn bản (Probability & Statistics)
 • Giả thiết và suy luận (Hypothesis and Inference)
 • Giới thiệu khái niệm Gradient Descent
 • Giới thiệu khái niệm cơ bản Machine Learning
3) Các kỹ thuật & thuật toán phổ biến khi ứng dụng Data Science
 • k-Nearest Neighbors
 • Naive Bayes
 • Simple Linear Regression
 • Multiple Regression
 • Logistic Regression
 • Decision Trees
 • Neural Networks
 • Deep Learning
 • Clustering
 • Natural Language Processing
 • Network Analysis
 • Map-reduce
4)  Project thực tế
Tài liệu chính: Data Science from Scratch , Second Edition
https://www.oreilly.com/library/view/data-science-from/9781492041122/