Tuesday, October 9, 2018

Công ty thời Big Data, Industry 4.0 cần xây dựng core digital platform gì ?Ở  thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 (2020s) , hệ thống thông tin của các công ty không chỉ là các hệ thống ERP phức tạp, tốn tiền và khó sử dụng . Nó cần phải linh hoạt theo nhu cầu business, cần tính real-time market insights, cần đào tạo phát triển nhân viên liên tục (training platform) và quản trị tài sản giá trị nhất của công ty là khách hàng (CRM). Đó là 3 chức năng chính nhưng cần bổ sung khả năng tiếp cận khách hàng, truyền thông và quảng cáo giá trị sản phầm mới (Marketing & Ad Platform).

Tóm lại 4 platform nhưng 4 cánh tay trợ lực cho sự phát triển kinh doanh của 1 công ty bao gồm CRM, Market Insights, Sales training platform và Marketing Platform.

Giờ đi vào phần trung tâm, nội lực nội tại của 1 công ty bao gồm là portal, là cổng thông tin kết nối 10 điểm cốt lõi là:
 1. Thông tin thị trường
 2. Giới thiệu doanh nghiệp của bạn
 3. Thông tin sản phẩm
 4. Case studies hay câu chuyện thành công (thông tin thể hiện giá trị sản phẩm từ phía khách hàng)
 5. Chính sách giá bán 
 6. Thông tin khuyến mãi
 7. Các chứng nhận công nghệ hoặc giới thiệu công nghệ tạo ra giá trị, điểm khác biệt sản phẩm
 8. Quản lý tài liệu
 9. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 10. Quy trình bán hàng  
Tóm lại, với nền kinh tế tri thức thì quản trị thông tin bằng portal trên nền tảng mobile, Big Data là điều thiết yếu và gắn chặn với mô hình kinh doanh của bất kỳ công ty nào.

Wednesday, September 26, 2018

Market Research Meets Big Data Analytics for Business Transformation


The Twin Threats of Aging and Automation

Mercer’s report, The Twin Threats of Aging and Automation, focuses on 15 major markets to examine and quantify the risks of rapid societal aging and of older workers’ susceptibility to automation. Key findings include:
 • Countries with higher rates of aging also face a higher risk of older-worker job automation.
 • Older-worker jobs in China and Vietnam are at the highest risk of being automated, with 76% of tasks done by older workers in China and 69% in Vietnam at risk of being replaced by intelligent technologies.
 • Canada and Australia have the lowest rates of aging and the lowest average older-worker automation risk scores (at 47% and 42%, respectively), making older-worker jobs in these countries the least susceptible to automation.
 • In Germany, older-worker jobs are on average 57% automatable.
 • In the US, older workers are doing jobs that are on average 52% automatable.
 • Key factors that help explain a higher risk of older-worker job automation include education levels, industrial structures, government expenditure and the strength of legal rights in financial systems.

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...